Catalogue

Education

PDF - Liritë - Veprimtari mësimore për shkollat e mesme, për çështje ligjore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (Freedom(s) Albanian version)

PDF - Liritë - Veprimtari mësimore për shkollat e mesme, për çështje ligjore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (Freedom(s) Albanian version) (2016)

ISBN 978-92-871-8288-3
Type of document : Book
Format : PDF
Size : 7.20 MB
Language : Albanian
Number of pages : 150

Other available languages
> Croatian > English > French > German > Greek > Russian > Slovenian

Price : 11,50 € / $23.00

Quantity

- 1 +

Send to a friend

PDF - Liritë - Veprimtari mësimore për shkollat e mesme, për çështje ligjore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (Freedom(s) Albanian version)

PDF - Liritë - Veprimtari mësimore për shkollat e mesme, për çështje ligjore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (Freedom(s) Albanian version)

Ky manual për edukimin e të drejtave të njeriut përmban 12 veprimtari mësimore që bazohen në vendimet e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Ai synon t’u bëjë të njohur nxënësve të shkollës së mesme parimet themelore të ligjit Evropian për të drejtat e njeriut, për t’i ndihmuar ata të kuptojnë mënyrën e funksionimit të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Ai kërkon të rritë rolin dhe përgjegjësinë e mësuesve si një faktor kryesor për zbatimin e parimeve të sistemit Evropian të të drejtave të njeriut.

Recipient :

* Required fields

CAPTCHA Image

Cancel or  

Ky manual për edukimin e të drejtave të njeriut përmban 12 veprimtari mësimore që bazohen në vendimet e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Ai synon t’u bëjë të njohur nxënësve të shkollës së mesme parimet themelore të ligjit Evropian për të drejtat e njeriut, për t’i ndihmuar ata të kuptojnë mënyrën e funksionimit të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Ai kërkon të rritë rolin dhe përgjegjësinë e mësuesve si një faktor kryesor për zbatimin e parimeve të sistemit Evropian të të drejtave të njeriut.

Përmbajtja

PARATHËNIE
1. TË NJOHIM KONVENTËN DHE GJYKATËN EVROPIANE PËR TË DREJTAT E NJERIUT
     1.1 Çfarë janë të drejtat e njeriut?
     1.2. Çfarë është Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut?
     1.3. Ç’është Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut?
     1.4. Si mund të paraqesim një çështje në Gjykatë?
     1.5 Kush vendos?
     1.6. Çfarë ndodh nëse Gjykata vendos se shteti ka shkelur të drejtat e mia?
2. SI TË ZBATOJMË VEPRIMTARITË NË KLASË?
     2.1. Veçoritë e edukimit të të drejtave të njeriut
     2.2 Struktura e veprimtarive
     2.3. Si të zhvillojmë veprimtaritë në klasë
     2.4. Si të vlerësojmë arritjet e nxënësve
     2.5. Si të përdorim burimet audiovizive
     2.6. Si të vlerësojmë veprimtaritë
3. VEPRIMTARI
     3.1. Hyrja dhe tabela e veprimtarive
     3.2. Tema 1 – Është jeta ime
     3.3. Tema 2 – Mos ma bëj një gjë të tillë!
     3.4. Tema 3 –Si i trajtojmë të tjerët?
     3.5. Tema 4 – Unë dua një zë!
     3.6. Tema 5 – Barazi për të gjithë
4. TABELA E VEPRIMTARIVE TË TJERA
5. VARIANT I THJESHTUAR I NENEVE TË PËRZGJEDHUR NGA KONVENTA EVROPIANE E TË DREJTAVE TË NJERIUT DHE E PROTOKOLLEVE TË SAJ
     5.1 Përmbledhje e hyrjes
     5.2 Nene të përzgjedhur
     5.3. Protokollet e Konventës
6. BURIME NGA UEBSAITI DHE NGA BAZA E TË DHËNAVE
     6.1 Baza e të dhënave dhe qëllimet e saj
     6.2 Disa mënyra kërkimi
     6.3. Çfarë do të gjeni
7. PUBLIKIMET KRYESORE PËR KONVENTËN EVROPIANE PËR TË DREJTAT E NJERIUT
8. BOTIME TË TJERA PËR EDUKIMIN E TË DREJTAVE TË NJERIUT

My basket

Newsletter