Catalogue

Education

PDF - Vägvisare – Program och praktik för undervisning om religioner och icke-religiösa livsåskådningar i interkulturell utbildning (Signposts Swedish version)

PDF - Vägvisare – Program och praktik för undervisning om religioner och icke-religiösa livsåskådningar i interkulturell utbildning (Signposts Swedish version) (2017)

Prof. Robert Jackson

ISBN 978-92-871-8442-9
Type of document : Book
Format : PDF
Size : 1.18 MB
Language : Swedish
Number of pages : 128

Other available languages
> Arabic > Dutch > English > French > German > Greek > Norwegian > Romanian > Russian > Spanish > Ukrainian

Price : 9,50 € / $19.00

Quantity

- 1 +

Send to a friend

PDF - Vägvisare – Program och praktik för undervisning om religioner och icke-religiösa livsåskådningar i interkulturell utbildning (Signposts Swedish version)

PDF - Vägvisare – Program och praktik för undervisning om religioner och icke-religiösa livsåskådningar i interkulturell utbildning (Signposts Swedish version)

Hur kan studiet av religioner och icke-religiösa livsåskådningar bidra till interkulturell utbildning i Europas skolor? En viktig rekommendation från Europarådets ministerkommitté (Rekommendation CM/Rec(2008)12 om religioners och icke-religiösa livsåskådningars dimension av interkulturell utbildning) hade som syfte att redogöra för utbildningsformens art och mål.

Vägvisare går betydligt längre genom att erbjuda råd till beslutsfattare, skolor (med lärare, skolledare och huvudmän) och lärarutbildare att hantera frågeställningar som rekommendationen kan ge upphov till. Med stor hänsyn till feedback från utbildningsmyndigheter, lärare och lärarutbildare i Europarådets medlemsländer vill Vägvisare ge råd, till exempel hur begrepp som används i utbildningsformen kan förklaras, hur kompetenser för undervisning och lärande kan utvecklas och vilka didaktiska metoder som går att tillämpa, hur en “fredad zon” kan skapas i klassrummet för ledda elevdialoger, hur elever kan stöttas i analysen av medierepresentationer av religioner, hur icke-religiösa livsåskådningar kan diskuteras jämsides med det religiösa perspektivet, hur människorättsfrågor kan behandlas i relation till religion och trosuppfattningar och hur kontakter kan skapas mellan skolor (även olika skoltyper), med organisationer och det omgivande samhället. Vägvisare är ingen läroplan eller policyförklaring. Syftet är att erbjuda beslutsfattare, skolor och lärarutbildare i Europarådets medlemsländer, liksom andra som vill använda sig av skriften, verktyg att arbeta med frågor som uppstår i tolkningen av rekommendationen för att möta enskilda länders behov.

Vägvisare är frukten av en internationell expertgrupps arbete, sammansatt av Europarådet och Europeiska Wergelandcentret, och författades å arbetsgruppens vägnar av professor Robert Jackson.

Recipient :

* Required fields

CAPTCHA Image

Cancel or  

Hur kan studiet av religioner och icke-religiösa livsåskådningar bidra till interkulturell utbildning i Europas skolor? En viktig rekommendation från Europarådets ministerkommitté (Rekommendation CM/Rec(2008)12 om religioners och icke-religiösa livsåskådningars dimension av interkulturell utbildning) hade som syfte att redogöra för utbildningsformens art och mål.

Vägvisare går betydligt längre genom att erbjuda råd till beslutsfattare, skolor (med lärare, skolledare och huvudmän) och lärarutbildare att hantera frågeställningar som rekommendationen kan ge upphov till. Med stor hänsyn till feedback från utbildningsmyndigheter, lärare och lärarutbildare i Europarådets medlemsländer vill Vägvisare ge råd, till exempel hur begrepp som används i utbildningsformen kan förklaras, hur kompetenser för undervisning och lärande kan utvecklas och vilka didaktiska metoder som går att tillämpa, hur en “fredad zon” kan skapas i klassrummet för ledda elevdialoger, hur elever kan stöttas i analysen av medierepresentationer av religioner, hur icke-religiösa livsåskådningar kan diskuteras jämsides med det religiösa perspektivet, hur människorättsfrågor kan behandlas i relation till religion och trosuppfattningar och hur kontakter kan skapas mellan skolor (även olika skoltyper), med organisationer och det omgivande samhället. Vägvisare är ingen läroplan eller policyförklaring. Syftet är att erbjuda beslutsfattare, skolor och lärarutbildare i Europarådets medlemsländer, liksom andra som vill använda sig av skriften, verktyg att arbeta med frågor som uppstår i tolkningen av rekommendationen för att möta enskilda länders behov.

Vägvisare är frukten av en internationell expertgrupps arbete, sammansatt av Europarådet och Europeiska Wergelandcentret, och författades å arbetsgruppens vägnar av professor Robert Jackson.

FÖRORD
INLEDNING
TACK TILL
REKOMMENDATIONEN: BAKGRUND, TEMAN OCH UTMANINGAR
PRESENTATION AV VÄGVISARE OCH HUVUDTEMAN
TERMINOLOGI INOM UNDERVISNING OM RELIGIONER OCH LIVSÅSKÅDNINGAR
KOMPETENS OCH DIDAKTIK FÖR ATT FÖRSTÅ RELIGIONER
KLASSRUMMET SOM FRIZON
REPRESENTATIONER AV RELIGIONER I MEDIA
ICKE-RELIGIÖSA ÖVERTYGELSER OCH LIVSÅSKÅDNINGAR
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
KONTAKTER MELLAN SKOLAN, ORGANISATIONER OCH DET OMGIVANDE SAMHÄLLET
FORTSATT DISKUSSION OCH HANDLING
REFERENSER
BILAGOR
1. Rekommendationen i fulltext
2. Samverkansgruppen för implementering: medlemmar och möten
3. Papers som presenterats av inbjudna sakkunniga på viktiga teman under skriftens tillkomst

My basket

Newsletter