Catalogue

Human Rights

Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice (Latvian version)

Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice (Latvian version) (2016)

ISBN 978-92-871-7588-5
Type of document : Book
Format : Paper
Size : 16 x 24 cm
Language : Latvian
Number of pages : 90

Other available languages
> Bulgarian > Croatian > Czech > Danish > Dutch > English > Estonian > Finnish > French > German > Greek > Hungarian > Italian > Maltese > Polish > Portuguese > Romanian > Slovakian > Slovenian > Spanish > Swedish > Turkish > Ukrainian

Price : 15,00 € / $30.00

Quantity

- 1 +

Send to a friend

Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice (Latvian version)

Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice (Latvian version)

Eiropas Padome ir pieņēmusi Pamatnostādnes par bērniem draudzīgu tiesu sistēmu un tām pievienoto paskaidrojuma rakstu 2010. gadā. Pamatnostādņu mērķis ir saskaņā ar pastāvošajiem starptautiskajiem un Eiropas standartiem, jo īpaši Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par bērna tiesībām un Eiropas Cilvēktiesību konvenciju, garantēt bērniem efektīvu tiesu iestāžu pieejamību un pienācīgu attieksmi pret bērniem tiesu sistēmā. Pamatnostādnes attiecas uz visiem apstākļiem, kādos bērniem neatkarīgi no iemesla un no tā, kāds ir viņu statuss, var nākties saskarties ar krimināltiesu, civiltiesu vai administratīvo tiesu sistēmu. Pamatnostādnes atgādina un veicina bērna interešu prioritātes, gādīgas un cieņpilnas izturēšanās, līdzdalības, vienlīdzīgas attieksmes un tiesiskuma principu. Pamatnostādnēs ir aplūkoti tādi jautājumi kā tiesības tikt informētam, tiesības uz pārstāvību un līdzdalību, privātuma aizsardzība, drošība, daudzdisciplīnu nostāja un mācības, tiesiskās garantijas visos tiesas procesa posmos un brīvības atņemšana.

Eiropas Padomes 47 dalībvalstis ir aicinātas pielāgot savas tiesību sistēmas bērnu īpašajām vajadzībām, likvidējot plaisu starp starptautiski apstiprinātajiem principiem un realitāti. Šajā nolūkā paskaidrojuma rakstā ir piedāvāti labas prakses piemēri un ierosināti risinājumi, lai novērstu un labotu nepilngadīgo tiesu sistēmā sastopamās tiesiskās un praktiskās nepilnības.

Šīs pamatnostādnes ir Eiropas Padomes bērnu tiesību aizsardzības stratēģijas un tās programmas „Ar bērnu līdzdalību veidota viņiem draudzīga Eiropa” neatņemama daļa. Dalībvalstīs tiek plānoti daudzi veicināšanas, sadarbības un uzraudzības pasākumi, lai nodrošinātu pamatnostādņu efektīvu īstenošanu visu bērnu labā.

Recipient :

* Required fields

CAPTCHA Image

Cancel or  

Eiropas Padome ir pieņēmusi Pamatnostādnes par bērniem draudzīgu tiesu sistēmu un tām pievienoto paskaidrojuma rakstu 2010. gadā. Pamatnostādņu mērķis ir saskaņā ar pastāvošajiem starptautiskajiem un Eiropas standartiem, jo īpaši Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par bērna tiesībām un Eiropas Cilvēktiesību konvenciju, garantēt bērniem efektīvu tiesu iestāžu pieejamību un pienācīgu attieksmi pret bērniem tiesu sistēmā. Pamatnostādnes attiecas uz visiem apstākļiem, kādos bērniem neatkarīgi no iemesla un no tā, kāds ir viņu statuss, var nākties saskarties ar krimināltiesu, civiltiesu vai administratīvo tiesu sistēmu. Pamatnostādnes atgādina un veicina bērna interešu prioritātes, gādīgas un cieņpilnas izturēšanās, līdzdalības, vienlīdzīgas attieksmes un tiesiskuma principu. Pamatnostādnēs ir aplūkoti tādi jautājumi kā tiesības tikt informētam, tiesības uz pārstāvību un līdzdalību, privātuma aizsardzība, drošība, daudzdisciplīnu nostāja un mācības, tiesiskās garantijas visos tiesas procesa posmos un brīvības atņemšana.

Eiropas Padomes 47 dalībvalstis ir aicinātas pielāgot savas tiesību sistēmas bērnu īpašajām vajadzībām, likvidējot plaisu starp starptautiski apstiprinātajiem principiem un realitāti. Šajā nolūkā paskaidrojuma rakstā ir piedāvāti labas prakses piemēri un ierosināti risinājumi, lai novērstu un labotu nepilngadīgo tiesu sistēmā sastopamās tiesiskās un praktiskās nepilnības.

Šīs pamatnostādnes ir Eiropas Padomes bērnu tiesību aizsardzības stratēģijas un tās programmas „Ar bērnu līdzdalību veidota viņiem draudzīga Eiropa” neatņemama daļa. Dalībvalstīs tiek plānoti daudzi veicināšanas, sadarbības un uzraudzības pasākumi, lai nodrošinātu pamatnostādņu efektīvu īstenošanu visu bērnu labā.

Saturs

Priekšvārds
Pirmā daļa – Eiropas Padomes Ministru komitejas pamatnostādnes par bērniem draudzīgu tiesu sistēmu
Preambula
I. Darbības joma un mērķis
II. Definīcijas
III. Pamatprincipi
IV. Bērniem draudzīga tiesu sistēma pirms un pēc tiesas procesa un tiesas procesa laikā
V. Citu bērniem draudzīgu pasākumu veicināšana
VI. Uzraudzība un novērtēšana
Otrā daļa – Paskaidrojuma raksts
Vispārīgas piezīmes
Kāpēc bija vajadzīgs jauns instruments?
Priekšvēsture
Darba metode
Izstrādes process
Konsultēšanās ar ieinteresētajām personām
Konsultēšanās ar bērniem un jauniešiem
Struktūra un saturs
Ievads
Paskaidrojuma raksts
Preambula
I. Darbības joma un mērķis
II. Definīcijas
III. Pamatprincipi
IV. Bērniem draudzīga tiesu sistēma pirms un pēc tiesas procesa un tiesas procesa laikā
V. Citu bērniem draudzīgu pasākumu veicināšana
VI. Uzraudzība un novērtēšana

My basket

Newsletter